Statistical Analyst

Employer name: Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW)
Salary: £29,285 - £36,452
Location (city/country): Caerphilly, South Wales
Closing date: 12 noon, 24 September 2018

HEFCW’s Statistics and Funding Team are responsible for analysing and reporting on data related to higher education students, staff and finance; for providing information to internal and external colleagues; and for developing funding models and calculating funding allocations. We are a small team of five and are looking for a Statistical Analyst to join our team.

With responsibility for HEFCW’s knowledge management system, for analysing higher education data and ensuring data quality, you will become an expert in higher education data and have the skills, experience and knowledge to effectively provide data and information for others.

Educated to degree level (or equivalent), in a numerate degree such as mathematics or statistics, you will be a team player, who is able to develop and maintain good working relationships with HEFCW colleagues, data contacts at universities and external stakeholders such as the Higher Education Statistics Agency (HESA) and the Universities and Colleges Admissions Service (UCAS). You will be able to work independently, to think of solutions to problems and provide suggestions and improvements to address the needs of those using the analysis and information you produce. The ideal candidate will have excellent attention to detail and be able to see the broader relevance of what they produce and how it will be used. Strong communication and listening skills are essential. You will have excellent IT skills, including in Microsoft Excel and have programming experience in SAS or similar software. The ability to communicate bilingually in Welsh or English is desirable.

For more information and a full job description, please click here http://www.hefcw.ac.uk/about_us/vacancies/current_vacancies.aspx

HEFCW warmly welcomes applications from all sections of the community and is pleased to accept application forms in Welsh and English. Appointments will be made on merit.


Mae Tîm Ystadegau a Chyllid CCAUC yn gyfrifol am ddadansoddi ac adrodd yn ôl ar ddata cysylltiedig â myfyrwyr, staff a chyllid addysg uwch; am ddarparu gwybodaeth i gydweithwyr mewnol ac allanol; ac am ddatblygu modelau cyllido a chyfrif dyraniadau cyllido. Rydym yn dîm bach o bump o bobl ac yn chwilio am Ddadansoddwr Ystadegol i ymuno â’n tîm.

Gyda chyfrifoldeb am system rheoli gwybodaeth CCAUC, am ddadansoddi data addysg uwch ac am sicrhau ansawdd data, byddwch yn datblygu i fod yn arbenigwr ar ddata addysg uwch a bydd gennych sgiliau, profiad a gwybodaeth i ddarparu data a gwybodaeth yn effeithiol i eraill.

Bydd rhaid i chi fod wedi cael addysg hyd at lefel gradd (neu gyfatebol) mewn gradd yn ymwneud â rhifau, fel mathemateg neu ystadegau. Byddwch yn aelod da o dîm sy’n gallu datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith da gyda chydweithwyr yn CCAUC, cysylltiadau data mewn prifysgolion a rhanddeiliaid allanol fel yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) a’r Gwasanaeth Derbyn i Brifysgolion a Cholegau (UCAS). Byddwch yn gallu gweithio’n annibynnol i feddwl am ddatrysiadau i broblemau a darparu awgrymiadau a gwelliannau i roi sylw i anghenion y rhai sy’n defnyddio’r dadansoddiadau a’r wybodaeth rydych yn eu llunio. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn rhoi sylw rhagorol i fanylder ac yn gallu gweld perthnasedd ehangach yr hyn maent yn ei gynhyrchu a sut caiff ei ddefnyddio. Mae sgiliau cyfathrebu a gwrando cadarn yn hanfodol. Bydd gennych sgiliau TG rhagorol, gan gynnwys Microsoft Excel, a phrofiad o raglennu yn SAS neu feddalwedd tebyg. Mae’r gallu i gyfathrebu’n ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol.

Am fwy o wybodaeth a disgrifiad swydd llawn, cliciwch yma http://www.hefcw.ac.uk/about_us/vacancies/current_vacancies_cy.aspx

Mae CCAUC yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned ac yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Penodir ymgeiswyr ar sail eu rhinweddau.

Jobs